Klinika Adiktologie
 

Cíle a zaměření

Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.

Cílem časopisu je zprostředkovávat komunikaci mezi odborníky pracujícími v této oblasti a představovat důstojnou platformu této komunikace a být zdrojem moderních poznatků teorie i praxe. V návaznosti na tištěnou část (časopis samotný) pak je prostřednictvím interaktivní části těchto WWW stránek zajištěn širší komunikační prostor.

Časopis ADIKTOLOGIE odráží moderní trend postupného formování samostatného oboru ADIKTOLOGIE jako jasně ohraničeného, nového vědního oboru. Potřeba vytvořit vědní obor, který dokáže překročit nedostačující oborové pojetí a integrovat v sobě poznatky různých teoretických perspektiv je stále významnějším činitelem formujícím obor prevence, léčby a výzkumu závislostí. Tedy závislostí na všech typech legálních či nelegálních drog a závislostních poruch chování (závislost na hracích automatech apod.).

Časopis je členem Mezinárodní Společnosti Editorů Adiktologických Časopisů - International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Časopis ADIKTOLOGIE se zavazuje zvyšovat kvalitu publikací v oboru a proto se řídí Farmingtonskou úmluvou (Addiction, 1997, 92, 1617-1618).

 

Klíčové body úmluvy Farmingtonské úmluvy jsou následující:

 1. Časopis se zavazuje k recenzování výzkumných zpráv a sdělení.
 2. Recenzenti jsou povinni udržet materiály zaslané k posouzení v tajnosti.
 3. Zároveň jsou recenzenti povinni deklarovat případné konflikty zájmů.
 4. Procesu recenzování je sledován z hlediska dodržení času a přiměřenosti odpovědi.
 5. Publikace v časopise vyžaduje, aby se všichni autoři hlásili k obsahu sdělení a podepsali etické prohlášení (Příloha 1).
 6. Časopis se aktivně snaží předcházet několikanásobné publikaci tétož příspěvku.
 7. Finanční zdroje příspěvků musí být zveřejněny jako součást příspěvku.
 8. Případné konflikty zájmů autorů musí být jasně deklarovány.
 9. Ze strany autorů je vyžadována záruka, že byla při výzkumu dodržena etická pravidla.
 10. Případné konflikty zájmů všech zúčastněných v redakčním procesu musí být jasně deklarovány.
 11. Finanční zdroje jednotlivých čísel časopisu a supplement jsou zveřejňovány.
 12. Šéfredaktor schvaluje veškerou inzerci v časopise.