Klinika Adiktologie
 

Informace o vydavateli a kontakty

Časopis je členem Mezinárodní Společnosti Editorů Adiktologických Časopisů - International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Časopis je indexován v:
Bibliographia Medica Čechoslovaca
EBSCO Publishing, Inc.
Scopus & EMCare

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR).

Na adrese www.medvik.cz/kramerius je volně přístupný elektronický fulltextový archiv čsopisu. (vstup: www.medvik.cz - online zdroje - databáze - Scopus)

MK ČR E 12656, ISSN 1213-3841

Vydavatel časopisu Adiktologie
Sdružení SCAN
Lamačova 862/26
152 00 Praha 5

e-mail: scan@scan-os.cz

Po technické, organizační a ekonomické stránce je časopis ADIKTOLOGIE připravován a vydáván občanským sdružením SCAN. To dle potřeby zaměstnává a najímá pracovníky potřebné k zajištění technické úpravy příspěvků, jejich přípravy a přípravy podkladů pro členy redakční rady, zajištění oponentur osobami navrženými členy redakční rady. Dále je pracovníky Sdružení SCAN zajištěna sazba, příprava tisku, samotný tisk a distribuci časopisu. Současně s tím do kompetence a povinností najímaných pracovníků patří také zajištění předplatného, jeho evidence a kontroly, zajištění nabídky reklam, získávání sponzorských darů a dotací potřebných pro chod časopisu. Hlavním úkolem a cílem Sdružení SCAN je tedy vytvoření kvalitního organizačně-technické zázemí pro existenci a fungování redakční rady časopisu a vydávání časopisu.