Klinika Adiktologie
 

| Year 2016

Issue 2/2016

No 2 2016

INTRODUCTION

EDITORIAL

Grund, J-P. C.

[Intoxication in a Glocalised World]

Adiktologie, June, 16(2), 73-75


PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

Grund, J-P. C., Vavrincikova, L., Janikova, B., Fidesova, H., Miovsky, M.

[The Emperor’s New Clothes? Findings from the NPSinEurope.eu Rapid Assessment and Response Study of Consumption of New Psychoactive Substances among People Who Use Drugs Heavily in Five EU Member States]

[Císařovy nové šaty? Výsledky studie mapující situaci v oblasti užívání nových psychoaktivních látek mezi problémovými uživateli drog pomocí metodiky Rapid Assessment & Response v pěti členských státech EU]

Adiktologie, June, 16(2), 79-90


PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

Janikova, B., Fidesova, H., Vavrincikova, L., Grund, J-P. C., Miovsky, M.

[New Psychoactive Substances among People Who Use Drugs Heavily in Europe. An inventory of changing drug consumption patterns, shifting drug markets and lagging policy responses]

[Užívání nových psychoaktivních látek u intenzivních uživatelù drog v Evropě. Inventář měnících se vzorců užívání drog, posunu na drogových trzích a zaostávajících politických reakcí]

Adiktologie, June, 16(2), 92-105

 

Běláčková, V., Janíková, B., Tomková, A., Vacek, J., Zábranský, T., Mravčík, V., Csémy, L.

[The Use of New Synthetic Drugs among Problem Drug Users – Prevalence, Patterns of Use, and Related Risks as a Challenge for Harm Reduction Programmes in the Czech Republic]

[Užívání nových syntetických drog mezi problémovými uživateli drog – prevalence, vzorce užívání a související rizika jako výzva pro programy snižování škod v České republice]

Adiktologie, June, 16(2), 106-119

 

Grohmannová, K., Kmetonyová, D., Štefunková, M., Běláčková, V., Zábranský, T., Mravčík, V.

[Online Sales of New Synthetic Drugs in the Czech Republic in 2015]

[On-line prodej nových syntetických drog v České republice v roce 2015]

Adiktologie, June, 16(2), 120-128

 

Drápalová, E., Běláčková, V.

[Monitoring of Discussion Forums on New Psychoactive Substances in the Czech Republic – Content and Trends]

[Monitoring českých diskuzních fór o nových psychoaktivních substancích – obsah a trendy]

Adiktologie, June, 16(2), 130-142

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE

Drápalová, E., Grund, J-P. C., Běláčková, V.

[Evaluating potential hazards of new trends in psychoactive substance use – literature review of “risk assessment” procedures]

[Vyhodnocování potenciálních rizik nových trendů v užívání psychoaktivních látek – rešerše literatury zaměřená na metody posuzování rizik (tzv. „risk assessment“)]

Adiktologie, June, 16(2), 144-154

 

Mravčík, V., Grohmannová, K., Štefunková, M., Běláčková, V., Zábranský, T.

[Narcotic and Psychotropic Substances Are … – a Proposal for a Legal Definition of Illicit Drugs in the Czech Republic]

[Omamné a psychotropní látky jsou když ... – návrh legislativní definice omamných a psychotropních látek v ČR]

Adiktologie, June, 16(2), 156-164

 

Z PRAXE / PRACTICE

Otte, R., Běláčková, V., Schoenmakers, A., Grund, J-P. C.

[The Local PASS Toolkit: A Local approach towards the reduction of PsychoActive Substance uSe]

[Local PASS Toolkit: způsob snižování míry užívání psychoaktivních látek na lokální úrovni]

Adiktologie, June, 16(2), 166-171

 

Schiffer, K., Schatz, E.

[New Psychoactive Substances among People Who Use Drugs Heavily (PUDH): challenges and effective responses for harm reduction services in Europe]

[Nové psychoaktivní látky mezi intenzivními uživateli drog v Evropě: efektivní intervence v oblasti minimalizace rizik a možné překážky v jejich realizaci]

Adiktologie, June, 16(2), 172-181

 

Vale Pires, C., Caudevilla Gálligo, F., Valente, H.

[Netreach Work: Implementing Web-based Harm Reduction Interventions with Online Drug Users]

[Netreach: realizace „terénních“ intervencí zaměřených na minimalizaci rizik z užívání drog v prostředí internetu]

Adiktologie, June, 16(2), 182-187

 

NEWS

[NPS POLICY – MOVING FORWARD]

Adiktologie, June, 16(2), 188-189

 

Top