Klinika Adiktologie
 

| Year 2016

4/2016

No 4 2016

EDITORIAL

Miovský, M., Popov, P.

Dětská a dorostová adiktologie na prahu emancipace?

Child and adolescent addictology on the threshold of emancipation?

Adiktologie, December, 16(4), 272-279.

 

PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL ARTICLES

Vavrysová, L., Charvát, M. (2016).

Osobnostní rysy adolescentů v ústavní výchově dle dotazníku HSPQ ve srovnání s normou populace.

Personality Traits of Adolescents Placed in Institutional Care in Comparison with the Population Norm Using the HSPQ Questionnaire

Adiktologie, December, 16(4), 282–291.

 

Miovský, M., Popov, P.

Evaluace přípravy a procesu pilotního projektu ambulance dětské a dorostové adiktologie

Planning and Process Evaluation of an Outpatient Addiction Treatment Clinic for Children and Adolescents as a Pilot Project

Adiktologie, December, 16(4), 292–318.

 

Suchá, J., Dolejš, M., Skopal, O., Vavrysová, L.

Míra impulzivity, úzkostnosti a agresivity u ne/rizikových studentů a studentek českých gymnázií

The Degree of Impulsiveness, Anxiety, and Aggression in Risk and Non-Risk Students at Czech Secondary Schools

Adiktologie, December, 16(4), 320–328.

 

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY/REVIEW ARTICLES

Miovský, M., Šťastná, L., Popov, P.

Outpatient Addiction Treatment Clinic for Children and Adolescents: Programme and Activity Structure Model

Adiktologie, December, 16(4), 330–341.

 

Z PRAXE/PRACTICE

Koranda, M.

Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC)

Child and Adolescent Detoxification Centre (CaADC)

Adiktologie, December, 16(4), 342–351.

 

Sedláčková, S., Dobrinič, K., Hamplová, L.

Metodika péče o matky užívající návykové látky a jejich děti v projektu Slunečnicová zahrada

Methodology of the Care of Drug-using Mothers and Their Children in the “Sunflower Garden” Project

Adiktologie, December, 16(4), 352–359.

 

KAZUISTIKY/CASE STUDIES

Chládková, N., Miovský, M.

Adolescentní pacientka užívající návykové látky komorbidní s mentální bulimií: klinická kazuistická studie

Adolescent Substance User with Comorbid Bulimia Nervosa: Clinical Case Study

Adiktologie, December, 16(4), 360–367.

 

Vondráčková, P., Ševčíková, A.

Nadměrné užívání internetu pro sexuální účely: případová studie

Excessive Internet Use for Sexual Purposes: a Case Study

Adiktologie, December, 16(4), 368–373.

 

KRÁTKÉ SDĚLENÍ/SHORT REPORT

Kulhánek, A.

Národní linka pro odvykání kouření – cesta k profesionalizaci

National Tobacco Quitline Czech Republic – a way to professionalization

Adiktologie, December, 16(4), 374–377.

Top